top
spacer

Sylabus

Muzejnictví

Vyučující:
Typ semináře:B, C
Semestr (Rok):ZS 2018/2019
AKTUÁLNĚ

Milí kolegové,

od středy 7. listopadu se v následujících týdnech budeme v rámci seminářů předmětu Muzejnictví setkávat v prostorách olomouckého Vlastivědného muzea. 

Prosím o respektování vámi stanoveného rozdělení do dvou pracovních skupin, nezbytného pro vstup do depozitářů a jednotlivá odborná pracoviště muzea.

Sraz studentů bude vždy v 15.00 hodin na recepci Vlastivědného muzea. Prosím vás o dochvilnost. 

Karel Podolský 

 

ANOTACE
Cílem přednášek je obeznámení studentů se stavem českého muzejnictví, jeho historií a zejména úkoly, které před českými muzei v současné době stojí. Cílem seminářů je vybavit budoucí historiky základními teoretickými poznatky a praktickými dovednostmi pro badatelskou činnost v muzeích. Na výklad proto naváží návštěvy odborných pracovišť, depozitářů, konzervátorských dílen a výstavních a expozičních prostor Vlastivědného muzea v Olomouci.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Obsah přednášek je zaměřen na postižení role muzeí v naší společnosti jako institucí se specifickými a v mnoha ohledech nezastupitelnými úkoly. Předpokladem je zvládnutí základní muzejní terminologie, typologie a morfologie muzeí a zejména poznání jednotlivých stěžejních oblastí muzejní práce. Vedle nástinu historie českého muzejnictví a jeho současného postavení v evropské muzejní síti budou sledovány především otázky prezentační (muzejní výstava a expozice – typologie, proces jejich realizace) a kulturně-výchovné činnosti muzeí, včetně problematiky spolupráce muzea a školy. Dotčena budou i další z hlediska historika důležitá témata: možnosti badatelské práce v muzeu, specifika muzejních knihoven a archivů či využití výpočetní techniky v muzejní práci.
Semináře studenty blíže seznámí s hlavními oblastmi muzejní práce ve vztahu k muzejním sbírkám. Hlavní pozornost je věnována otázce nabývání muzejních sbírkových předmětů, utváření sbírek a fondů a problematice jejich evidence (chronologická a systematická evidence sbírek, centrální evidence sbírek) a ochrany. Zvláštní důraz je kladen na poznání a následné využití základní písemné dokumentace muzea ve vztahu k sbírkám (přírůstkové knihy, katalogizační karty, nabývací doklady) v práci historika, stejně jako na pochopení zásad uložení a ochrany muzejních sbírkových předmětů a manipulace s nimi.
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
- aktivní účast v semináři
- vypracování seminární práce (cca 5 stran textu) na základě pracovní návštěvy vybraného muzea (nejlépe regionálního v místě bydliště nebo pracovního působení studenta). Cílem individuálního studia v daném muzeu je komparace obecných poznatků o stavu soudobého českého muzejnictví se stavem navštívené instituce, přičemž jsou sledovány zejména stěžejní oblasti muzejní práce (akviziční činnost, problematika uchovávání a ochrany sbírek, evidence sbírek, možnosti studia sbírek a badatelské práce, prezentační a kulturně-výchovná činnost). Seminární práce, kterou studenti u kolokvia předloží, bude východiskem pro vlastní zkušební pohovor.
LITERATURA

Doporučená studijní literatura:


Beneš, J.: Kulturně výchovná činnost muzeí. 1. a 2. díl. Praha 1981.
Beneš, J.: Muzejní prezentace. Praha 1981.
Beneš, J.: Muzeum a sbírky. Praha 1977.
Beneš, J.: Základy muzeologie. Opava 1997.
Muzea a galerie v ČSR. Praha 1985.
Muzea na Moravě a ve Slezsku. Ostrava 1988.
Stránský, Z. Z.: Úvod do studia muzeologie. Brno 1980, 1984, 1995.
Špét, J.: Přehled vývoje českého muzejnictví. I.díl (do r. 1945). Praha 1979.
Vlček, V.: K vývoji českého muzejnictví. Praha 1970.
Žalman, J. a kol.: Příručka muzejníkova I. Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Praha – Brno 2002.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:12.11.2018 - 12:27

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz