top
spacer

Profil pedagoga

PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.

Zařazení:Sekce archeologie
E-mail:slezar.pavel@npu.cz
Konzultační hodiny:dle dohody
SYLABY
SPECIALIZACE

středověká archeologie, krajinná archeologie, památková péče

 

VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY

• 1995-2000 studium oboru Středověké archeologie na Slezské univerzitě v Opavě, titul Bc.

• 2000-2002 studium oboru Archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni, titul Mgr.

• 2012-2016  externí doktorské studium oboru Archeológia na Univerzitě Komenského v Bratislavě, titul PhD.

• 2017  rigorózní řízení na Univerzitě Karlově, titul PhDr.

ÚDAJE O PRAXI

• od roku 1999 zaměstnán v Památkovém ústavu v Olomouci (nyní Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci - NPÚ ÚOP v Olomouci) jako archeolog v oddělení archeologických výzkumů. Provedl řadu záchranných výzkumů městských jader a opevněných sídel v regionu střední Moravy (Litovel, Olomouc, Uničov, SH Bouzov, SZ Jánský Vrch aj.)

• od roku 2009 přednášející na KHI FF UP

• od roku 2010 vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy NPÚ ÚOP v Olomouci

• od roku 2011 vedoucí odboru archeologie NPÚ ÚOP v Olomouci

  

 

 

 

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

Granty a projekty VaV:

1. 20052011: Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být ochráněny. Výzkumný úkol č. 306: Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu, VZ MK07503233303, odborný spolupracovník

2. 20052011: Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být ochráněny. Výzkumný úkol č. 307: Odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území jako nových pramenů k dějinám území České republiky, VZ MK07503233303, spoluřešitel

3. 20072009: Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci, GAČR 404/07/0352, odborný spolupracovník

4. 20112014: Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech, (NAKI) MK ČR č. DF11P01OVV029, spoluřešitel

5. 2012–2014: Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO), Národní památkový ústav, cíl: Archeologie, oblast 1.1: průzkum a analýza nových historických pramenů k dějinám území ČR, oblast 1.2: průzkum archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR, oblast 1.3: sběr dat a prostorová dokumentace v krajinné archeologii v památkové péči, MK ČR, spoluřešitel.

6. 2015–2017: Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO), Národní památkový ústav, cíl: Archeologie, oblast 1.1: nové historické prameny k dějinám území ČR, oblast 1.2: průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR, archeologické atlasy dokumentačních bodů, oblast 1.3: terénní identifikace a dokumentace archeologických lokalit pomocí standardních a nových dokumentačních metod, MK ČR, spoluřešitel.

7. 2015–2017: Úloha center v přechodové společnosti na příkladech z raně středověké Moravy a Slezska, GAČR 15-22658S, odborný spolupracovník

8. 2016–2019: Moravské křižovatky, (NAKI II), MK ČR č., spoluřešitel

OSTATNÍ ÚDAJE

• od roku 2010 člen Komise pro archeologii v NPÚ, poradní orgán generální ředitelky NPÚ

• od roku 2011 člen Krajské archeologické komise, poradní orgán ředitele ÚOP

• od roku 2012 člen redakční rady Zpráv VMO

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Kvalifikační práce

1. Archeologické nálezy ze Smilova hradiska. Opava 1999, nepubl. bakalářská práce práce.

2. Středověká kolonizace vrchovin okresu Prostějov. Plzeň 2002, nepubl diplomová práce.

3. Archeologické poznanie malého kráľovského mesta na Morave. Bratislava 2016. Dizertační práce.

 

 

Monografie a monografie s kolektivní účastí, kapitoly v monografiích

1. Kostely a sakrální stavby v Litovli. Archeologické památky střední Moravy, sv. 17, Olomouc 2008. 75 s.

2. Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov. Olomouc 2012 (et I. Orálková a kol.). 542 s.

3. Uničov – historie moravského města. Uničov 2013 (et J. Burešová a kol.). 691 s. (kapitoly: Období raného středověku (30. léta 6. století – 1213, 45–52; „Nova villa“ – počátky královského města očima archeologie, 56–70).

4. Mezi východem a západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. Olomouc 2013 (et. S. Jemelková a kol.). 247 s. (hesla: křížové kování, 213; prolamované třmeny s. 216–217; střešní krytina (fragment), 220–221).

5. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň 2013 (et M. Gojda – J. John a kol.). 255 s. (kapitola: Identifikace starých cest a dalších objektů za pomoci LLS, et J. Martínek – A. Létal – J. Peška – M. Kalábek – J. Vrána, 228–240).

6. Velká Morava a počátky křesťanství. Brno 2014 (et P. Kouřil a kol.). 517 s. (kapitola: Olomouc (Morava), 201–207). Great Moravia and the beginnings of Christianity. Brno 2014 (et P. Kouřil ed.). 533 p. (chapter: Olomouc (Moravia), 214–221).

7. Po stopách starých cest výstavní katalog. Výsledky projektu „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“. Brno 2014 (et. J. Martínek).

8. Poznáváme historické cesty. Discovering historical roads. Brno 2014 (et J. Martínek, J. – A. Létal – J. Miřijovský – D. Vích – M. Kalábek). 238 s.

9. Soupis nemovitých kulturních památek okresu Přerov. Olomouc 2015 (et I. Orálková a kol.). 478 s.

10. Příběhy uničovské archeologie. Uničov 2015 (et P. Kalábková – M. Hlava). 189 s.

11. Atlas archeologických památek Moravy. Praha, v tisku.

 

Certifikované metodiky

Moderní metody identifikace a popisu historických cest, metodická příručka MK ČR 2/2014 OVV, Č.j. MK 742/2014 OVV, Brno 2014 (et. J. Martínek, A. Létal, J. Miřijovský, D. Vích, M. Kalábek).

 

Mapy s odborným obsahem

1. Archeologický atlas města Olomouc. Olomouc 2010 (et H. Dehnerová, R. Zatloukal).

2. Státní zámek Jánský Vrch. Archeologický atlas. Olomouc 2012 (et H. Dehnerová).

3. Městská památková zóna Litovel. Archeologický atlas. Olomouc 2012 (et J. Grégr, K. Faltýnek).

4. Archeologický atlas SH Bouzov. Olomouc 2014 (et J. Grégr, K. Faltýnek).

 

Články a studie v recenzovaných odborných periodikách a sbornících

1. K funkčnímu výkladu železného skobovitého předmětu ze Šternberka, okr. Olomouc, Vlastivědný věstník moravský 55, č. 2, 2003, 186–193 (et K. Faltýnek).

2. Časně laténský sekáč z „Ježova hradu“ u Stínavy, Pravěk NŘ 13, 2003, 2005, 435–438 (et P. Moš).

3. Předběžná zpráva o objevu „antiqua civitas“ na Starém městě v Litovli a několik poznámek k aspektům geneze města Litovle, Přehled výzkumů 46, 2005, 103–110.

4. Archeologické doklady tzv. náledníků ze střední Moravy, Vlastivědný věstník moravský 58, č. 2, 2006, 170–175.

5. Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli, Archaeologia historica 31, 2006, 303–322 (et K. Faltýnek).

6. Identické značky na železných artefaktech z Ježova hradu u Stínavy a z důlního díla v Repešském žlebu, Pravěk, NŘ 14, 2004, 2006, 421–432 (et P. Moš).

7. Archeologický výzkum v suterénu budovy Městského klubu v Litovli, Vlastivědný věstník moravský 60, č. 2, 2008, 167–183.

8. Sády, kopy a výprask „na pamětnou“, hranice ve středověké krajině Drahanské vrchoviny, Vlastivědný věstník moravský 59, č. 2, 2007, 155–161.

9. K problematice falz vzniklých při majetkových sporech hradišťského kláštera na severu Drahanské vrchoviny, Časopis Matice moravské 125, č. 2, 2006, 2007, 307–342 (et P. Bolina).

10. Nálezy středověkých mincí objevených při archeologickém výzkumu v Olomouci, Numismatický sborník 22, 2007, 223231 (et J. Militký).

11. Environmentální a archeologický výzkum příkopu kostela sv. Marka v Litovli - vztah

nivy řeky Moravy a vrcholně středověkého města. In: V. Hašek – R. Nekuda – M. Ruttkay, M. (eds.), Ve službách archeologie 8, sv. 1, Brno 2008, 157170 (et P. Kočár, V. Jankovská, R. Kočárová).

12. Environmentální nálezy z vrcholně středověké a raně novověké Litovle (et Z.

Řeřichová, L. Hendrychová, Z. Sůvová). In: V. Hašek – R. Nekuda – M. Ruttkay, M. (eds.), Ve službách archeologie 8, sv. 2, Brno-Nitra 2008, 197206.

13. K počátkům hradů na Moravskotřebovsku, Castellologica bohemica 11, 2008, 5388 (et. P. Bolina, J. Němcová).

14. An Analysis of Metalworking By-products from the Medieval Town of Uničov, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology III/2/2012, 2012, 229–235 (et M. Moník).

15. Lidové vápenictví v oblasti Javoříčského krasu, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 304, společenské vědy, 2012, 44–63 (et K. Faltýnek, J. Ženožička).

16. Uničovský pranýř, Vlastivědný věstník moravský 64, č. 4, 2012, 342–349.

17. Nález střešní krytiny z výzkumu u kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci, Zborník Slovenského Národného Múzea 107, Archeológia 23, 2013, 105–109.

18. Nové poznatky ke zpracování kovů z Uničova ve středověku, Vlastivědný věstník moravský 65, č. 4, 2013, 337–346.

19. Archeologický výzkum na východním předhradí státního zámku Jánský Vrch, Časopis Slezského zemského muzea 62, série B (vědy historické), č. 2-3, 2013, 115–128 (et H. Dehnerová).

20. Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska, Archaeologia historica 39, 2014, 583–607 (et L. Hlubek).

21. Nové poznatky k raně středověké fortifikaci „Hradisko nad Nectavou“ na katastru obce Biskupice u Jevíčka, Historica Olomucensia, Supplementum II, sborník prací historických 36, 2014, 75–90.

22. Nové nálezy raně středověkých severských závaží z Olomouce. In: Archeologie a vlastivěda. PhDr. Pavlu Michnovi k sedmdesátým narozeninám, Vlastivědný věstník moravský, roč. 66, Supplementum 2, Brno 2014, 145151 (et H. Dehnerová).

23. Archaeological and Geophysical Investigation and 3D Visualization at the Jánský Vrch Castle in Javorník (Czech republic), Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology VI/1/2015, 2015, 83–92 (et H. Dehnerová, J. Martínek, M. Moník).

24. Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli, Archaeologia historica 41-2, 2016, 437–447  (et L. Hlubek, K. Faltýnek).

25. Vegetace a ekonomika předvelkomoravské  centrální lokality v Olomouci-Povelu, Archeologické rozhledy 68, 2016, 544–575  (et P. Kočár, R. Kočárová).

26. Nové středověké fortifikace v povodí říčky Třebůvky na Bouzovsku, Archeologie východních Čech 11, 2016, 140–157 (et K. Faltýnek).

27. Archeologický výzkum u kostela Panny Marie Sněžné. Příspěvek k problematice počátků opevnění a církevních staveb na olomouckém Předhradí, Přehled výzkumů 58-2, 2017, 97–127.

28. Hradiště v Moravičanech "Na Soutoku" v raném středověku, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 314, společenské vědy, 2017, 103–116. 

 

  

 

Články a studie v nerecenzovaných odborných periodikách a sbornících

1. Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu staveniště Arcidiecézního muzea Olomouc na Václavském náměstí v Olomouci č. o. 3–4 v roce 2000. In: Památkový ústav v Olomouci, výroční zpráva 2000, Olomouc 2001, 87–92 (et R. Zatloukal).

2. Pravěké a středověké osídlení na území vojenského újezdu Březina, okr. Vyškov aneb Archeologie na propustku. In: L. Šmejda, P.Vařeka (eds.), Sedmdesát neustupných let, Plzeň 2003, 11–28 (et Z. Baarová, P. Moš).

3. Archeologické nálezy z Konicka ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, Zpravodaj Muzea Prostějovska, 1-2/2003, 2003, 93–99 (et D. Vích).

4. Archeologické výzkumy na Starém městě v Litovli. In: Monumentorum Moraviae Tutela 12, 2006, 6372.

5. Doklady středověké řemeslné zručnosti a lidové kultury našich předků z archeologických výzkumů na Olomoucku. In: Památky, řemesla a lidová kultura, sborník příspěvků ze semináře Dny evropského kulturního dědictví 2007, Olomouc 2007, 35–46 (et H. Dehnerová, R. Zatloukal).

6. Archeologické výzkumy na Starém městě a počátky města Litovle. In: R. Urválek (red.), Ročenka 2007, Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení, Litovel 2007, 243–8, 110–115.

7. Proměny hanáckého domu. In: V. Švec (ed.), Krajina našeho domova – Haná, Olomouc 2008, 4961 (et V. Švec).

8. Archeologické výzkumy na památkových objektech ve správě NPÚ na území Olomouckého kraje. In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci 2014, Olomouc 2014, 418 (et H. Dehnerová, K. Faltýnek).

9. Archeologické doklady pozůstatků komunikací a dopravních staveb v Litovli. In:

Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II. Brno 2014, ed. J. Martínek, (et K. Faltýnek), s. 25-29.

10. Předběžné výsledky archeologického výzkumu na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v roce 2014. In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci 2015, Olomouc 414 (et K. Faltýnek, T. Zlámal).

11. Žárové pohřebiště z mladší doby bronzové v Litovli na ulicích Novosady a Žerotínova. In: Sborník 2016 Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci, Olomouc 2016, 37–49 (et K. Faltýnek).

12. Raně novověká kolekce kachlů ze Zahradní ulice v Litovli. In: Sborník 2016 Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci, Olomouc 2016, 51–65 (et L. Hlubek).

  

Odborné a vědecké zprávy

1. Olomouc (okr. Olomouc), Václavské náměstí 3-5, Přehled výzkumů 42, 2001, 229–232 (et R. Zatloukal).

2. Olomouc (okr. Olomouc), Třída 1. máje č. o. 26, Přehled výzkumů 42, 2001, 229 (et K. Faltýnek).

3. Olomouc (okr. Olomouc), Mlýnská ulice, Přehled výzkumů 42, 2001, 227 (et H. Dehnerová).

4. Olomouc, Ulice Husitská a Ibsenova. In: Státní památkový ústav v Olomouci, výroční zpráva 2001, Olomouc 2002, 79.

5. Olomouc. Dolní náměstí č. o. 40 b). In: Státní památkový ústav v Olomouci, výroční zpráva 2001, Olomouc 2002, 79.

6. Přerov. Horní náměstí č. p. 26. In: Státní památkový ústav v Olomouci, výroční zpráva 2001, Olomouc 2002, 87–88.

7. Olomouc (okr. Olomouc), Dolní náměstí před č. o. 40, Přehled výzkumů 43, 2002, 277 (et K. Faltýnek).

8. Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka. In: Státní památkový ústav v Olomouci, Výroční zpráva 2001, Olomouc 2002, 83 (et K. Faltýnek).

9. Šternberk (okr. Olomouc), Čechova ulice před č. o. 7, Přehled výzkumů 43, 2002, 295–296 (et K. Faltýnek).

10. Šternberk, Čechova ulice, před č. o. 7. In: Státní památkový ústav v Olomouci, výroční zpráva 2001, Olomouc 2002, 86–87 (et K. Faltýnek).

11. Lipník nad Bečvou (okr. Přerov), náměstí T. G. Masaryka, Přehled výzkumů 43, 2002, 267 (et K. Faltýnek).

12. Hranice na Moravě, Radniční ul. čp. 70. In: Státní památkový ústav v Olomouci, výroční zpráva 2002, Olomouc 2003, 84.

13. Javorník, zámek Jánský Vrch. In: Státní památkový ústav v Olomouci, výroční zpráva 2002, Olomouc 2003, 84–85.

14. Žulová, Objekt fary-čp. 68. In: Státní památkový ústav v Olomouci, výroční zpráva 2002, Olomouc 2003, 87–88.

15. Olomouc, Riegrova ulice č. o. 11 – Barvířská ulice před č. o. 1. In: Státní památkový ústav v Olomouci, výroční zpráva 2002, Olomouc 2003, 73–74 (et H. Dehnerová).

16. Olomouc, Univerzitní č. o. 3-5. In: Státní památkový ústav v Olomouci, výroční zpráva 2002, Olomouc 2003, 75–77 (et H. Dehnerová, K. Faltýnek).

17. Archaeology of Highlands in Central Moravia, Czech Republic. In: 9th Annual Meeting European Association of Archaeologists, Final Programme and Abstracts, 10th – 14th September 2003, St. Petersburg, Russia, 101 (et P. Moš).

18. Hranice (okr. Přerov), Radniční ulice čp. 70, Přehled výzkumů 44, 2003, 250.

19. Žulová (okr. Jeseník), budova fary čp. 68, Přehled výzkumů 44, 2003, 288.

20. Javorník (okr. Jeseník), zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 44, 2003, 254–255.

21. Olomouc (okr. Olomouc), Riegrova ulice č. o. 11 – Barvířská ulice před č. o. 1, Přehled výzkumů 44, 2003, 258–259 (et H. Dehnerová).

22. Olomouc (okr. Olomouc), Univerzitní ulice č. o. 3-5, Přehled výzkumů 44, 2003, 259–261 (et H. Dehnerová, K. Faltýnek).

23. Konice (okr. Prostějov), „U Andělky“, Přehled výzkumů 44, 2003, 255 (et P. Moš).

24. 9. výroční konference Evropské archeologické společnosti v Petrohradě, Vlastivědný věstník moravský 51, č. 1, 2004, s. 79–80.

25. Žulová (okres Jeseník), budova fary čp. 68. Přehled výzkumů 45, 2004, 252.

26. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara čp. 753, Přehled výzkumů 45, 2004, 208–210.

27. Litovel (okr. Olomouc), centrum města, Přehled výzkumů 45, 2004, 204–207 (et. K. Faltýnek).

28. Litovel (okr. Olomouc), nám. Svobody, Přehled výzkumů 46, 2005, 289–290.

29. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara, Masarykova ul., Přehled výzkumů 46, 2005, 290–291 (et K. Faltýnek).

30. Litovel (okr. Olomouc), Komenského ul. čp. 687, Přehled výzkumů 46, 2005, 290 (et K. Faltýnek).

31. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara čp. 778, Přehled výzkumů 46, 2005, 291 (et H. Dehnerová, K. Faltýnek).

32. Litovel (okr. Olomouc), Husova ul., parc. č. 187, Přehled výzkumů 46, 2005, 288–289.

33. Hvozd (okr. Prostějov), „Na dolech“, Přehled výzkumů 47, 2006, 231 (et K. Faltýnek, P. Moš).

34. Litovel (okr. Olomouc), Revoluční ulice, Přehled výzkumů 47, 2006, 254–255 (et K. Faltýnek).

35. Litovel (okr. Olomouc), Zahradní ulice, parc. č. 468/7, Přehled výzkumů 47, 2006, 143, 255.

36. Velké Losiny (okr. Šumperk), zámek, Přehled výzkumů 47, 2006, 286 (et K. Faltýnek).

37. Dolany (okr. Olomouc), Nové sady, Přehled výzkumů 47, 2006, 139 (et K. Faltýnek, P. Moš).

38. Březina (okr. Vyškov), hradisko Obrova noha, Přehled výzkumů 47, 2006, 122–123 (et H. Dehnerová, P. Moš).

39. Poslední dvě konference European Association of Archaeologists, Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, č. 1-2, 2004, 104–108 (et P. Moš).

40. Javorník (okr. Jeseník), zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 48, 2007, 468 (et L. Kaiser).

41. Litovel (okr. Olomouc), Husova ulice čp. 906, Přehled výzkumů 48, 2007, 480 (et K. Faltýnek).

42. Litovel (okr. Olomouc), Komenského ulice čp. 667, Přehled výzkumů 48, 2007, 480 (et K. Faltýnek).

43. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara č.p. 778, Přehled výzkumů 48, 2007, 480 (et K. Faltýnek).

44. Litovel (okr. Olomouc), Zahradní a Králova ulice, Staroměstské nám., Přehled výzkumů 48, 2007, 379, 478–480.

45. Otaslavice (okr. Prostějov), čp. 50, Přehled výzkumů 48, 2007, 350, 502–503 (et K. Faltýnek).

46. Bouzov (okr. Olomouc), areál hradu, Přehled výzkumů 49, 2008, 352–353 (et. K. Faltýnek).

47. Bouzov (okr. Olomouc), Starý Pivovar, Přehled výzkumů 49, 2008, 354.

48. Litovel (okr. Olomouc), Jungmannova ulice, parc. č. 193, Přehled výzkumů 49, 2008, 410–411 (et. K. Faltýnek).

49. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara č.p. 777, Komenského ul. č.p. 721, Přehled výzkumů 49, 2008, 411 (et. J Grégr, K. Faltýnek).

50. Olomouc (k. ú. Povel, okr. Olomouc), Družební ulice, parc. č. 730/1, 730/2, Přehled výzkumů 49, 317–318, 424 (et. J Grégr, K. Faltýnek).

51. Blažov (okr. Olomouc), „Niva“, Přehled výzkumů 50, 2009, 341–342 (et K. Faltýnek).

52. Bouzov (okr. Olomouc), areál hradu, Přehled výzkumů 50, 2009, 344 (et K. Faltýnek).

53. Javorník (k. ú. Javorník, okr. Javorník), zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 50, 2009, 391.

54. Litovel (okr. Olomouc), Boskovicova ulice, parc. č. 1573/18, Dukelská ulice, parc. č. 518/2, Masarykova ulice čp. 764, parc. č. 210, Šafaříkova ulice, parc. č. 1573, Přehled výzkumů 50, 2009, 399–400 (et K. Faltýnek).

55. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, Dukelská ul., Přehled výzkumů 50, 2009, 400–401.

56. Olomouc (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc). 8. května č. o. 21, č. p. 464, parc. č. 248, Přehled výzkumů 50, 2009, 416–418 (et H. Dehnerová, J. Grégr, V. Tomka, P. Večeřa).

57. Bouzov (okr. Olomouc), areál hradu, č. p. 8, parc. č. 1, Přehled výzkumů 51, 2010, 394–395.

58. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, Žerotínova ul., parc. č. st. 226/2, Přehled výzkumů 51, 2010, 443–444.

59. Otaslavice (k. ú. Horní Otaslavice, okr. Prostějov), „Homole“, parc č. 1417/2, Přehled výzkumů 51, 2010, 333, 347–348, 464–466.

60. Uničov (okr. Olomouc), Masarykovo náměstí, parc. č. 2244/2, Přehled výzkumů 51, 2010, 479–480 (et L. Kaiser, K. Faltýnek, P. Večeřa).

61. Litovel (k. ú. Litovel), Ulice Karla Sedláka, parc. č. 425/3, 424/3, Přehled výzkumů 52-2, 2011, 161 (et K. Faltýnek).

62. Litovel (k. ú. Litovel), Ulice Třebízského, parc. č. 198/1, 198/2, Přehled výzkumů 52-2, 2011, 160-161 (et K. Faltýnek).

63. Senice na Hané (k. ú. Cakov, okr. Olomouc), „Spáleniska“, Přehled výzkumů 52-1, 2011, 173 (et K. Faltýnek).

64. Drahanovice (okr. Olomouc), „U Lusthózu“, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 188 (et T. Přidal).

65. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“. Ulice Žerotínova, parc. č. 1577/30, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 220222 (et K. Faltýnek).

66. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, Ulice Rybníček, parc. č. 1577/1, st. 539, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 219220 (et K. Faltýnek).

67. Uničov (okr. Olomouc), Olomoucká ulice, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 279–282.

68. Litovel (okr. Olomouc), náměstí Svobody, parc. č. 6, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 222223 (et K. Faltýnek).

69. Náměšť na Hané (okr. Olomouc), „Slatiny“, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 242 (et K. Faltýnek, T. Přidal).

70. Náměšť na Hané (okr. Olomouc), „Za hřbitovem“, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 242 (et K. Faltýnek, T. Přidal).

71. Pavlov (k. ú. Radnice, okr. Šumperk), „Za humny“, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 262 (et K. Faltýnek).

72. Raková u Konice (k. ú. Raková u Konice, okr. Prostějov), „Dolní padělky“, „Za humny“, „Niva“, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 266 (et K. Faltýnek).

73. Jiříkov (k. ú. Jiříkov u Rýmařova, okr. Bruntál), kostel sv. Michala, parc. č. 718, 1061/9, 1072/1, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 200 (et K. Faltýnek).

74. Luká (okr. Olomouc), kostel sv. Jana Křtitele, parc. st. 56, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 225–227 (et K. Faltýnek).

75. Luká (okr. Olomouc), severní okraj obce, trať „Za dvorem“; dále východní okraj obce. Přehled výzkumů 54-2, 2013, 227–228 (et K. Faltýnek).

76. Bouzov (okr. Olomouc), střed obce, parc č. 65/3, západní okraj obce, parc. č. 85/1, Přehled výzkumů 54-2, 2013, 147 (et K. Faltýnek).

77. Bouzov (okr. Olomouc), západní okraj obce, parc. č. 85/1, Přehled výzkumů 55-1, 2014, 194 (et K. Faltýnek).

78. Haňovice (okr. Olomouc), „Nad Kamenným rybníkem“, parc. č. 150/16, Přehled výzkumů 55-2, 2014, 212–214 (et K. Faltýnek).

79. Litovel (okr. Olomouc), náměstí Přemysla Otakara, parc. č. 1573/1, Přehled výzkumů 56-2, 2015, 272274 (et K. Faltýnek, T. Zlámal).

80. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, ulice Uničovská, Loštická, Karla Sedláka, Žerotínova a Dukelská, Staroměstské nám., Přehled výzkumů 56-2, 2015, 274276(et K. Faltýnek).

81. Bouzov (okr. Olomouc), intravilán, parc. č. 688/1, 688/9, 688/10 a 691, Přehled výzkumů 56-2, 2015, 223224 (et K. Faltýnek).

82. Olomouc (okr. Olomouc), Denisova ul., kostel P. Marie Sněžné, parc. č. 215,Přehled výzkumů 56-2, 2015, 297298 (et K. Faltýnek).

83. Laškov (k. ú. Krakovec na Moravě, okr. Prostějov), „Kopce“, Přehled výzkumů 57-1, 2016, 190–191 (et Karel Faltýnek).

84. Raková u Konice (k. ú. Raková u Konice, okr. Prostějov), „Dolní padělky“, „Za humny“, „Niva“, Přehled výzkumů 57-1, 2016, 196 (et Karel Faltýnek)

85. Senička (okr. Olomouc), „Křéb“, parc. č. 460/1, Přehled výzkumů 57-1, 2016, 196–197 (et K. Faltýnek).

86. Olomouc (okr. Olomouc), Křížkovského 10, Přehled výzkumů 57-2, 2016, 294–300 (et H. Dehnerová).

87. Litovel (okr. Olomouc), Komenského ulice, parc. č. 1573/20, Mlýnská ulice, parc. č. 1573/21, Přehled výzkumů 57-2, 2016, 280–281 (et K. Faltýnek).

88. Litovel (okr. Olomouc), Intravilán, parc. č. 273, Přehled výzkumů 57-2, 2016, 281 (et K. Faltýnek).

89. Litovel (okr. Olomouc), Švédská ulice, parc. č. 1573/16, Přehled výzkumů 57-2, 2016, 281–282 (et K. Faltýnek).

90. Moravičany (okr. Šumperk). Intravilán, hřbitov, parcela č. 619, při jižní zdi hřbitova, parcela 972/1, Přehled výzkumů 57-1, 2016, 166, 218–219, 241, 250 (et K. Faltýnek).

91. Moravičany (okr. Šumperk). Intravilán, hřbitov, parcela č. 619, při jižní zdi hřbitova, parcela 972/1, Přehled výzkumů 57-2, 2016, 287–288 (et K. Faltýnek).

92. Úsov (k. ú. Úsov-město, okr. Šumperk), "Na flecích", Přehled výzkumů 57-1, 2016, 199 (et K. Faltýnek).

93. Litovel (okr. Olomouc), "Staré město", ulice Žerotínova, parc. č. 1577/30, Přehled výzkumů 57-1, 2016, 213–215 (et K. Faltýnek).

94. Olomouc (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc), Křížkovského 10, čp. 512, parc. č. st. 208, Přehled výzkumů 58-2, 2017, 232–234 (et H. Dehnerová).

95. Olomouc (k. ú. Klášterní Hradisko, okr. Olomouc), Sušilovo nám. č. o. 5, č. p. 6, p. č. 1/1, 10/1, 129/6, ulice U Hradiska, p. č. 58/3, Přehled v

Poslední aktualizace profilu:12.1.2018 - 18:21

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz