top
spacer

Profil pedagoga

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Zařazení:Sekce archivnictví
Telefon:3237
E-mail:mackova.marie@tiscali.cz
Konzultační hodiny:pondělí od 9.00 do 9.30
Sídlo:KH, Na Hradě 5, kancelář 2.05A
Další kontakty:marie.mackova@upce.cz
SPECIALIZACE
regionální dějiny, dějiny správy, dějiny Němců v Čechách, to vše především v 19. století
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Monografie a články:
Formování městského archivu v Lanškrouně. In: Archivy na prahu tisíciletí. Publikace Moravského zemského
archivu v Brně. Nová řada, sv. 7, Brno, 2000, s. 61–71.
Hřebečsko – region, který zmizel. In: Scientific papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of
Humanities, Supplement 3 (Evropa – kultura – region). Pardubice, 2000, s. 131–137. ISBN 80-7194-
330-4, ISSN 1213-3485.
Kyšperk. (Dějiny městské správy v Kyšperku). Ústí nad Orlicí, 2000, 104 s. ISBN 80-86042-33-2. Spolu
s V. Sekotovou.
Některé aspekty života v obci Hylváty v letech 1938–1945. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho
okolí, č.1. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 3–8. Bez ISBN.
Příspěvek k poznání struktury obyvatelstva města Lanškroun na počátku 20. století. In: Vlastivědný sborník
Ústí nad Orlicí, č. 11. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 44–64. ISBN 80-86368-00-9.
Spolky ostrostřelců a jejich postavení ve venkovských městech druhé poloviny 19. století. In: Documenta
Pragensia XVIII, Od středověkých bratrstev k moderním spolkům. Praha, 2000, s. 221–235. ISBN
80-86197-21-2, ISSN 0231-7443.
Adalbert Kölbl von Geysing, jeden ze zakladatelů Zemědělské rady pro Království české. In: K úloze a významu
agrárního hnutí v českých a československých dějinách. Praha, Karolinum, 2001, s. 199–208.
ISBN 80-246-0179-6.
Johann Loserth (1846–1936). In: Historiografie Moravy a Slezska, I. Olomouc, 2001, s. 109–119. ISBN
80-244-0103-7.
K dějinám státního úřednictva venkovských okresů po roce 1870. Na příkladu města Vysoké Mýto. In: Studie
k sociálním dějinám, 7. Opava, 2001, s. 57–96. ISBN 80-86224-24-4.
Soukromé úřednictvo velkostatku Králíky po roce 1850. In: Scientific papers of the University of Pardubice,
Series C, Faculty of Humanities, 6. Pardubice, 2001, s. 171–184. ISBN 80-7194-341-X.
Střelecké spolky a jejich vliv na život venkovských měst v letech 1918–1938. In: Studie k sociálním dějinám,
7. Opava, 2001, s. 194–217. ISBN 80-86224-24-4.
Střelecký spolek Králíky (Příspěvek k dějinám spolků 19. a počátku 20. století). In: Vlastivědný sborník Ústí
nad Orlicí, 12. Ústí nad Orlicí, 2001, s. 46–65. ISBN 80-86368-03-3.
Úřednictvo, v Čechách tak nezajímavá část společnosti? In: Studie k sociálním dějinám, 6. Opava, 2001,
s. 168–174. ISBN 80-86224-15-5.
Úřednictvo venkovských okresů v Čechách 1850–1914. (Se zřetelem k okresům východních Čech). Vlastivědný
sborník Ústí nad Orlicí, Supplementum, č. 4. Ústí nad Labem, 2001, 186 s. ISBN 80-86368-04-1.
Ze života Emiliána Troldy. Příspěvek k dějinám úřednictva první instance. In: Sborník příspěvků vydaný
k 60. narozeninám Vladimíra Kalába. Pardubice, 2001, s. 69–80. ISBN 80-902581-8-2.
Ženy v prostředí venkovského města druhé poloviny 19. století. In: Česko-slovenská historická ročenka
2001. Brno, 2001, s. 237–247. ISBN 80-210-2743-6.
Krajem koruny země. Vlastivěda Lanškrounska. Lanškroun, 2002, 560 s. Členka autorského kolektivu pod
vedením M. Borkovcové. ISBN 80-238-9081-6.
Lanškrounské gymnaziální studentstvo 19. století a jeho vliv na život města. Sonda do sociálních poměrů.
In: Scientific papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of humanities, 7. Pardubice, 2002,
s. 89–109. ISBN 80-7194-455-6, ISSN 1211-6629.
Studentstvo gymnázií v Lanškrouně a ve Vysokém Mýtě v letech 1918–1938. In: Studie k sociálním dějinám,
9. Opava, 2002, s. 23–49. ISBN 80-86224-26-0.
„Základem svobodného státu je svobodná obec“ aneb jak kyšperští poprvé volili starostu. In: Pocta Josefu
Kollmannovi. Praha, Státní ústřední archiv, 2002, s. 179–184.
„Daleké“ poutní místo poutníků olomoucké arcidiecéze 2. pol. 19. století – Hora Matky Boží u Králík.
In: Střední Morava 17, Olomouc, 2003, s. 89–103. ISBN 80-85807-88-2.
Klášter na Hoře Matky Boží u Králík. In: Kultur Deutschböhmens 17.–19. Jh. Zprávy Společnosti pro dějiny
Němců v Čechách. Ústí nad Labem, 2003, s. 15–29. ISBN 80-7044-469-X, 8086475-02-6.
„Naše město jako věrná stráž …“ O přibližování a vzdalování se politických vůdců venkovu. In: Z Českého
ráje a Pokrkonoší – supplementum 8. F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Semily,
2003, s. 245–257. ISBN 80-86254-08-9, ISSN 1211-975X.
Působení voršilek v Králíkách v letech 1880–1894. In: Scientific Papers of the University of Pardubice, Series
C, Faculty of Humanities, 9. Pardubice, 2003, s. 161–180. ISBN 80-7194-594-3, ISSN 1211-6629.
Jak převléknout uniformu … Vysloužilí poddůstojníci a vojáci na místech státních úředníků ve 2. polovině
19. století. In: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem,
2004, s. 122–137. ISBN 80-7044-560-2.
Josefína a Marie v roce 1809. In: O exilu a šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby.
Olomouc, 2004, s. 272–281. ISBN 80-244-0781-7.
Školy řádu voršilek v českých zemích ve druhé polovině 19. století. In: Vzdělání a osvěta v české kultuře
19. století. Praha, 2004, s. 385–390. ISBN 80-85778-43-2.
Víra nebo politika? In: Studie k sociálním dějinám 11. Opava, 2004, s. 92–99. ISBN 80-86224-48-1.
Výprachtice 1304–2004. Výprachtice, 2004, 184 s. ISBN 80-239-3426-0.
Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19. století. II. díl: Život všední i sváteční. Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-
756-3. Spolu s M. Lenderovou, Z. Bezecným a T. Jiránkem.
Králíky kolem roku 1900. (Sociologicko – statistická sonda). In: Východočeský sborník historický, 12. Pardubice,
2005, s. 141–169. ISBN 80-86046-77-X.
Z dějin tabákové továrny v Lanškrouně. In: Lanškrounsko, 3. Lanškroun, 2005, s. 24–26. Bez ISBN.
Ediční a redaktorská činnost:
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica 31. Olomouc, UP Olomouc,
2003. Redaktorka společně s M. Pospíchalem.

Bibliografie (2005-2008): 

Odborná monografie (2007)Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie. Lanškroun 2007, 288 s. ISBN 978-80-239-8914-4 (2008)Voršilky v Čechách do roku 1918. Pardubice 2007, 157 s. ISBN 978-80-7395-045-3 Článek ve sborníku (2005)Školy řádu voršilek v českých zemích ve druhé polovině 19. století. In: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha 2004, s. 385 - 390. ISBN 80-85778-43-2 Trpaslíci z Bukové hory. (regionální sonda) In: Trpaslík v evropské kultuře. Ústí nad Labem 2005, s. 33 - 41. ISBN 80-7044-680-3 (2006)Die ökonomische Aspekt der Wallfahrten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrnunderts im mitteleuropäischen Raum. In: Wallfahrten in der europäischen Kultur, Europäische Wallfahrtsstudien, Band 1, Frankfurt am Main, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften 2006, s. 675 - 687. ISBN 3-631-54996-2. ISSN 1862-149X Voda v lidském obydlí - vnímání hranice nezbytnosti a komfortu ve druhé polovině 19. století. In: Documenta Pragensia XXIV., Město a voda, Praha 2005, s. 267 - 276. ISBN 80-86852-08-3.  Retrospektivní zápis lanškrounské městské kroniky. In: Česká beseda o německých i českých kronikách, pamětech a dalších vyprávěcích pramenech, Praha 2006, s. 105 - 112. Obecní samospráva v kontextu českého regionálního bádání. In: Občanské elity a obecní samospráva 1848 - 1948, Brno 2006, s. 108 - 113. ISBN 80-7325-091-8. Agrární politici Hřebečska (1883 - 1913). In: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Studie Slováckého muzea 11. Uherské Hradiště 2006, s. 263 - 269. ISBN 80-86185-38-9-55-9.  Třetí cesta? (Nadnárodní projevy katolicismu ve druhé polovině 19. století.). In: Národ místo boha v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2006, s. 97 - 108. ISBN 80-7044-777-X (2007)Státní tabákové továrny v Lanškrouně a ve Svitavách do první světové války ve světle státní statistiky. In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv.7, Litomyšl 2006, s. 80 - 106. ISBN 80-239-8105-6 Žena 19. století ve zdech kláštera. In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Pardubice 2006, s. 303 - 313. ISBN 80-7194-920-5. „Elektronický“ badatel?, in: Zpravodaj pobočky ČIS, 49, 11. celostátní konference archivářů České republiky. Praha 2005, s. 75 - 78. ISBN 80-86712-41-9. Lékaři v rakouské státní tabákové režii. In: Nardi aristae, sborník k sedmdesátým narozeninám Ivana Martinovského, Plzeň 2007, s. 131 - 149. ISBN 978-80-86971-42-1.  Cukrárna. Nejen o cukrářích a cukrovinkách. In: Documenta Pragensia, Dobrou chuť velkoměsto, Praha 2007, s. 417 - 425. ISBN 978-80-86852-16-4. ISSN 0231-7443 2008Sňatek ve světle rakouského Všeobecného občanského zákoníku. In: Oznamuje se láskám našim ... aneb svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Pardubice 2007, s. 67 - 75. ISBN 978-80-86046-97-6. O významu piva v životě c. k. úředníka, in: Pivo lepších časů, Ústí nad Labem 2007, s. 189 - 199. ISBN 978-80-7044-930-1.  Článek v odborném periodiku(2005)Víra nebo politika? In: Studie k sociálním dějinám, 11, Opava 2004, s. 92 - 99. ISBN 80-86224-48-1. Z dějin tabákové továrny v Lanškrouně. In: Lanškrounsko, 3. Lanškroun 2005,  s. 24 - 26. ISBN nemá. Králíky kolem roku 1900. (Sociologicko - statistická sonda). In: Východočeský sborník historický, 12. Pardubice 2005, s. 141 - 169. (2006)Voršilky v Liberci 1895 - 1918. In: Fontes Nissae VI, Liberec 2005, s.38 - 86. ISBN 80-7372-007-8 Z dějin státní tabákové továrny v Lanškrouně od roku 1945. In: Lanškrounsko, 4. Lanškroun 2006, s. 31 - 34. ISBN nemá. Pěstování tabáku v rámci rakouské státní tabákové režie po roce 1867. In: Theatrum historiae 1, Pardubice 2006, s. 177 - 202. ISBN 80-7194-857-8.(2007)Pozůstalost výprachtického kaplana z roku 1788. In: Lanškrounsko, 5. Lanškroun 2007, s. 14 - 1. ISBN nemá. 2008Limito tabák v rakouském státním tabákovém monopolu. In: Theatrum historiae, 2, Pardubice 2007, s. 275 - 290. ISBN 978-80-7395-027-9. ISSN 1802-2502  

Kompletní bibliografie viz webové stránky pardubické univerzity.

 

Poslední aktualizace profilu:15.2.2009 - 18:11

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz