top
spacer

HISTORICA OLOMUCENSIA - Sborník prací historických

Časopis Historica Olomucensia, Sborník prací historických je vydáván od roku 2009. Navazuje na dlouholetou tradici ediční řady Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Historica, Sborník prací historických, která začala být vydávána v roce 1960. Od dubna 2015 je zařazen do prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Od roku 2009 je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. The journal Historica Olomucensia, The Collection of History Works has been published since 2009. It follows the long-time tradition of series Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Historica, The Collection of History Works, which started to be published in 1960. Since April 2015 the journal has been included in the prestigious European database of scientific journals ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Since 2009 it has been on the list of peer-reviewed, non- impacted journals published in the Czech Republic.

Charakteristika:

Description:
Recenzovaný časopis uveřejňuje především odborné články z oboru historie, v druhé části pak zprávy věnované činnosti Katedry historie FF UP a jejích vědeckých a dokumentačních pracovišť, Kabinetu regionálních dějin a Centra pro československá exilová studia. Všechny články mají připojeno resumé v anglickém jazyce. Součástí druhého oddílu jsou i příspěvky k významným životním jubileím členů katedry, nekrology, zprávy o konferencích a studentských soutěžích v oboru historie, recenze. V závěru časopisu se nacházejí anotace článků a informace o jejich autorech, rovněž v angličtině. Časopis přijímá české i cizojazyčné příspěvky a je otevřený široké vědecké obci, včetně studentů. Jeho články jsou písemně posuzovány dvěma nezávislými odborníky, specialisty v problematice příspěvku. The peer-reviewed journal primarily publishes articles related to history, then in the second part, reports focused on activities of the Department of History of the Philosophical Faculty, Palacký University Olomouc and its research and documentary centres, the Centre of Regional History and the Centre of Czechoslovak Exile Studies. All papers are supplemented with summaries in English language. Moreover, the second section is enriched by contributions related to significant life jubilees of department members, obituaries, reports from conferences and student competitions in history, reviews. At the end of the journal, summaries and information about authors in English are included. The journal also accepts papers in foreign languages and is available for all researchers as well as students. Articles are subject to a peer-reviewed process by two independent scholars, specialists on a topic of a paper.

Etický kodex:

Code of ethics:
Redakce časopisu přijímá do recenzního řízení zaslané články i další příspěvky všech autorů bez rozdílu, pokud splňují stanovené podmínky pro publikování. Garantuje rovněž všem autorům profesionální recenzní řízení. Další podrobnosti etického kodexu jsou uveřejněny na internetových stránkách časopisu. stáhnout plné znění The editors accept all received articles into a peer-reviewed process as well as other authors’ contributions without distinction, if they fulfil stated conditions for publishing. Similarly, they also guarantee all authors a professional peer-reviewed process. download Full Text

Počet čísel:

Number of issues:
Od roku 2009 nejméně 2x ročně. Since 2009 twice a year.

Vydavatel:

Publisher:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592 Palacký University Olomouc, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

ISSN a registrace časopisu na Ministerstvu kultury České republiky:

ISSN and registration at the Ministry of Culture of the Czech Republic:
ISSN: 1803-9561, Evidenční číslo v evidenci periodického tisku: E 18839 ISSN: 1803-9561, Registration number in periodical print records: E 18839

Adresa redakce:

Address of editorial office:
Katedra historie FF UP, tř. Svobody 671/8, 779 00 Olomouc Department of History, Philosophical Faculty, Palacký University Olomouc, tř. Svobody 671/8, 779 00 Olomouc

E-mail: ivana.koucka@upol.cz, kouckai@seznam.cz

E-mail: ivana.koucka@upol.cz, kouckai@seznam.cz

Výkonný redaktor a editor:

Editor:
PhDr. Ivana Koucká, Katedra historie FF UP, tř. Svobody 671/8, 779 00 Olomouc, tel.: 585633239 PhDr. Ivana Koucká, Department of History, Philosophical Faculty, Palacký University Olomouc, tř. Svobody 671/8, 779 00 Olomouc, tel.: 585633239

Redakční rada časopisu:

Editorial board:
prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (předseda) (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (Katedra obecné antropologie FHS UK v Praze)
doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice)
prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze)
PhDr. Ivana Koucká (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Katedra historie PdF MU v Brně)
doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. – chairman (Department of History, Philosophical Faculty, Palacký University Olomouc)
Mgr. Veronika Čapská, Ph. D. (Department of General Anthropology - Faculty of Humanities, Charles University)
Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Institute of Historical Sciences of Faculty of Arts University of Pardubice)
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Institute for Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic)
PhDr. Ivana Koucká (Department of History, Philosophical Faculty, Palacký University Olomouc),
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (Institute of History, Philosophical Faculty, University of South Bohemia, České Budějovice)
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Department of History, Faculty of Education, Masaryk University Brno)
doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (Department of History, Philosophical Faculty, Palacký University Olomouc)

Distribuce:

Distribution:
Distribuci časopisu zabezpečuje Vydavatelství Univerzity Palackého, Biskupské náměstí 1, 771 11 Olomouc. Kontaktní osoba p. Dana Suchá, prodejna - příjem objednávek, tel. 585631783, e-mail: dana.sucha@upol.cz, prodejna.vup@upol.cz Distribution of the journal is secured by Palacký University Publishing House, Biskupské náměstí 1, 771 11 Olomouc. Contact: Ms Dana Suchá, shop – incoming orders, telephone: 585631783, e-mail: dana.sucha@upol.cz, prodejna.vup@upol.cz

 

Redakční zásady: Editorial rules:

POKYNY AUTORŮM PŘÍSPĚVKŮ PRO HISTORICA OLOMUCENSIA, SBORNÍK PRACÍ HISTORICKÝCH

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS OF HISTORICA OLOMUCENSIA, SBORNÍK PRACÍ HISTORICKÝCH

Termín odevzdání článků, zpráv a recenzí:

Deadline for submitting articles, reports and reviews:
V souvislosti s přípravou nového seznamu recenzovaných časopisů byl změněn na konec dubna a konec října, takže nyní přijímáme další příspěvky do konce října 2018. In relation to preparation of the new list of peer-reviewed journals, the deadline has been changed into the end of October and April so that presently submissions must be received by the end of October 2018.

Aktuální termín odevzdání příspěvků pro číslo 54-2018:

Deadline for the current issue:
do konce října 2018 by the end of October 2018

Podoba odevzdání příspěvku:

Sending submissions:
Příspěvky odevzdávejte v elektronické podobě na mailovou adresu ivana.koucka@upol.cz, kouckai@seznam.cz Submissions must be sent electronically to e-mail: ivana.koucka@upol.cz, kouckai@seznam.cz

Rozsah článku:

The length of submissions:
Redakce doporučuje, aby se rozsah článků včetně poznámkového aparátu a resumé pohyboval mezi 10 a 20 normostranami (při standardních okrajích 2,5 cm, tj. šířce textu 16 cm, velikosti písma 12 bodů a dvouřádkové mezery mezi řádky). 1 normostranu textu činí zhruba text o 30 řádcích o 60 úhozech (cca 1 800 znaků včetně mezer). The editors recommend the length of articles between 10 and 20 standard pages (page margins 2,5 cm, i.e. the width of a text is 16 cm, font size 12 and double line spacing) – including footnotes and summaries. 1 standard page is a text of 30 lines (ca. 1 800 characters with spaces).

Resumé, anotace, informace o autorovi:

Summary, annotation and information about authors:
Autoři článků a studií (nikoliv zpráv a recenzí) dodávají ke svému příspěvku rovněž stručné resumé, anotaci a informaci o autorovi a klíčová slova - vše v českém jazyce. Výkonný redaktor časopisu zajišťuje jednotný překlad těchto materiálů do angličtiny. The authors of articles and studies (not reports) must also submit a summary, an abstract (shorter than a summary), key words and information about the author – in Czech language. The editor will arrange the translation of texts into English.

Recenzní řízení:

Peer-reviewed process:
Všechny vědecké články a studie jsou anonymně posuzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty, specialisty v dané problematice. S výsledky recenzního řízení jsou autoři článků a studií seznámeni a redakce je požádá o definitivní úpravu článků. V případě negativního hodnocení článků jsou autoři vyzváni k jejich zásadnímu přepracování a tyto články a studie jsou následně znovu zaslány k recenznímu řízení. All articles and studies will be subject to an anonymous peer-reviewed process by two independent scholars, specialists on a topic of a paper. The authors of articles will be acquainted with results of a peer-reviewed process and the editors will ask them for the final emendation of texts. In the case of negative evaluation of articles, authors will be requested to fundamental re-writing and after that studies will be subject to a peer-reviewed process again.
Další pokyny pro autory jsou k dispozici v samostatné příloze (DOC) Further instructions for authors are available in a separate documents(DOC)

V současné době se připravují čísla 55-2018 a 56-2019.

Currently, the publication of the following issues is being prepared: 55-2018, 56-2019.

Obsahy posledních čísel, resumé, anotace a informace o autorech: Contents of recent issues, summaries, annotations and information about authors:

POSLEDNÍ ČÍSLO: / THE MOST RECENT ISSUE:

HISTORICA OLOMUCENSIA 54 - 2018

titulka 52-2017

The authors and summaries:
titulka 52-2017

Předešlá čísla: / Previous issues:

HISTORICA OLOMUCENSIA 53 – 2017. Sborník prací historických XLIII.
HISTORICA OLOMUCENSIA 52 – 2017. Sborník prací historických XLII.
HISTORICA OLOMUCENSIA 51 – 2016. Sborník prací historických XLI.
HISTORICA OLOMUCENSIA 50 – 2016. Sborník prací historických XL.
HISTORICA OLOMUCENSIA 49 – 2015. Sborník prací historických XXXIX.
HISTORICA OLOMUCENSIA 49 – 2015.Sborník prací historických XXXIX.
HISTORICA OLOMUCENSIA 48 – 2015. Sborník prací historických XXXVIII.
HISTORICA OLOMUCENSIA 47 – 2014. Sborník prací historických XXXV.
HISTORICA OLOMUCENSIA, Supplementum II. Sborník prací historických XXXVI.
HISTORICA OLOMUCENSIA 46 – 2014. Sborník prací historických XXXV.
HISTORICA OLOMUCENSIA Supplementum I. Sborník prací historických XXXIV.
> HISTORICA OLOMUCENSIA 45 – 2013. Sborník prací historických XXXIII.
HISTORICA OLOMUCENSIA 44 – 2013. Sborník prací historických XXXII.
HISTORICA OLOMUCENSIA 43 – 2012. Sborník prací historických XXXI.
HISTORICA OLOMUCENSIA 42 – 2012. Sborník prací historických XXX.
  • HISTORICA OLOMUCENSIA 41-2012. Sborník prací historických XXIX.
  • HISTORICA OLOMUCENSIA 40-2011. Sborník prací historických XXVIII.
  • HISTORICA OLOMUCENSIA 39-2011. Sborník prací historických XXVII.
  • HISTORICA OLOMUCENSIA 38-2010. Sborník prací historických XXVI.
  • HISTORICA OLOMUCENSIA 37-2010. Sborník prací historických XXV.
  • HISTORICA OLOMUCENSIA 36-2009. Sborník prací historických XXIV.
  • HISTORICA OLOMUCENSIA 35-2009. Sborník prací historických XXIII.

Všechna uvedená čísla jsou ještě nabízena k prodeji prostřednictvím Vydavatelství Univerzity Palackého – prodejna. Kontaktní osoba p. Dana Suchá, prodejna – příjem objednávek, tel. 585631783, e-mail: dana.sucha@upol.cz, prodejna.vup@upol.cz All issues stated above are available for distribution via Palacký University Publishing House – a shop. Contact: Ms Dana Suchá, shop – incoming orders, telephone: 585631783, e-mail: dana.sucha@upol.cz, prodejna.vup@upol.cz


poslední aktualizace: 11.10. 2018
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz