Úvod /
  Introduction


  Členové /
  Staff


  Aktuality /
  News


  Výzkum /
  Research


  Databáze /
  Databases


  Odkazy /
  Links


  Publikace /
  Works published


  Seznam diplomových   a dizertačních prací   obhájených od r. 1990 /
  List of MA theses and   PhD dissertations   defended since 1990


 

Úvod - IntroductionCentrum se zabývá systematickým a komparativně zaměřeným výzkumem urbánní problematiky. Centrum urbánních dějin při Katedře historie FF UP Olomouc (dále CUD) dotváří evropskou síť podobně badatelsky zaměřených vědeckých institucí v Leicesteru (UK), Münsteru (SRN) a Stockholmu (Švédsko). Vzhledem ke skutečnosti, že výše zmíněná pracoviště se orientují převážně na analýzu urbánních struktur a parametrů městského života v západní a severní Evropě, je činnost CUD zaměřena především na studium městského života na teritoriu střední a středovýchodní Evropy.

Protože městská společnost obecně představuje ideální předmět analytického výzkumu kultury a celospolečenských transformací v čase, musí být urbánní problematika nazírána jako interdisciplinární badatelské pole. CUD tak není historickým pracovištěm v tradičním chápání, nýbrž pracovištěm využívajícím metody a přístupy historie, sociologie, statistiky, demografie, kulturní antropologie atd.

Výzkum v rámci Centra urbánních dějin je úzce propojen s pedagogickou činností jeho členů a externích spolupracovníků, kteří výsledky svého bádání prezentují na přednáškách a v pravidelné seminární výuce. V současné době zajišťují členové centra výuku v rámci semináře Město a městská společnost zemí Višegrádu, 1300 - 2000.Web site and all contents © Copyright | Centrum urbánních dějin | benek | 2009 | All rights reserved.
Free website templates